BIN-Norden ble skapt etter det man kan kalle den første barnekulturforskerkonferansen som var et nordisk symposium på Nordens Institutt på Åland i september 1988 med tittelen «Børnefolklore i forvandling». Bak arrangementet sto Carsten Bregenhøj og Asger Albjerg. Etter dette symposiet ble det dannet en nordisk arbeidsgruppe som på frivillig og idealistisk basis (det vil si uten økonomisk basis, og uten at den var oppnevnt av noen offisiell instans) arbeidet i mange år. I gruppa satt fra starten Christer Dominder fra Sverige, Flemming Mouritsen fra Danmark, Åse Enerstvedt fra Bergen og Ivar Selmer-Olsen fra Trondheim. Bente Alver, Bergen, var tidlig en viktig ressursperson.

På denne tid hadde man den delen av barnekulturen som vi kaller barns egen kultur eller barnefolkloren som fokus. Dette perspektivet ble for dette nettverkets del først i 1995 utvidet til å omfatte hele barnekulturen, altså også kulturformidling og kulturproduksjon for barn og barnekulturelle aktiviteter for barn initiert av voksne. På samme tid, altså rundt 1995, fikk BIN sin første bevilgning fra Nordisk Ministerråd, og man kunne begynne å tenke på ekspansjon og det å komme inn i mer ordnede former.

Fra tida før 1988 kan det være viktig å merke seg den aktivitet som handler om barnefolklorister på syttitallet, om Flemming Mouritsen, Åse Enerstvedt, Bengt af Klintberg, Asger Albjerg, Erik Kaas Nielsen, om tidskriftene BUKS og BIXEN, om inspirasjon fra studentopprøret og begynnende paradigmeskifter i barneforskningen, om Biskops Arnö og Norsk senter for barneforskning. Kanskje særlig Åse Enerstvedt og Flemming Mouritsen -deres innsats, glød og aktive og inspirerende entusiasme såvel organisatorisk som faglig, har vært formidabel.

Den tidlige arbeidsgruppa, noe utvidet, arrangerte en forskningskonferanse i Bergen i 1991 kalt «Forskning på barns kultur i et humanistisk og estetisk perspektiv», og de var med og arrangerte den tredje konferansen i 1994, også den i Bergen. Den konferansen søkte inn i grenselandet mellom barns egen kultur og kultur for og med barn. Det finnes rapporter fra samtlige av disse konferansene.

BIN-Norden ledes av en styringsgruppe med representanter fra Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island. Formannskapet, og dermed sekretariatet, går på skift mellom de nordiske landene. Fra 1988 til 1996 ble nettverket ledet av Christer Dominder (Sverige) og deretter av Åse Enerstvedt (Norge). Fra 1997 til 2003 ble BIN-Norden ledet av Førsteamanuensis Ivar Selmer-Olsen og administrert av Dronning Mauds Minne, Høgskole for barnehagelærerutdanning i Trondheim (Norge). I januar 2003 gikk formannskapet til professor Beth Juncker og administrasjonen til Danmarks Biblioteksskole i København (Danmark), og BIN-Nordens nettsider ble i dette tidsrom utviklet og redigert av Henrik Tarp Vang fra UCC. I 2013 tok Norge og Høgskolen i Bergen (Avdeling for lærerutdanning og Senter for utdanningsforskning) over administrasjonen av nettverket, og formannskapet gikk til professor Jorunn Spord Borgen ved Norges Idrettshøgskole.

Det er den nordiske styregruppes oppgave å sikre det økonomiske grunnlag bak BIN-Norden samarbeid. Dette skjer blant annet mellom årlige søknader til råd og fond og rommer derfor en viss usikkerhet. Fra 1995 til 2003 var BIN-Nordens økonomi basert på årlige bevillinger fra Nordisk Ministerråd. I 2004 inngikk BUK og BIN-Norden et tre-årig samarbeid om en stor nordisk kunnskapssamling med prosjektet: Børn & Kultur i det 21. århundrede – hvad ved vi? Bakgrunnen for kunnskapsinnsamlingen handlet om at nordisk barnekultur fra 1960årene frem til i dag har gjennomgått en rekke radikale forandringer, og prosjektet fokuserte på endringene og deres betydning for forestillingene om barn, barndom og barnekultur. Fra 2005 til 2007 ble tre sammenhengende konferanser avholdt, støttet av Nordisk Ministerråd og Fonden for Dansk-Norsk Samarbejde. Konferansene samlet forskere, ph.d-studerende, formidlere og beslutningstagere fra hele Norden. Publikasjoner tilknyttet konferansene ligger ute på BIN-Nordens nettsider.